Home
ေမတၲာတံခြန္အသင္းကထုတ္ျပတဲ့ မိုးျပာဂိုဏ္းရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္ ၁၈ ခ်က္ အက်ယ္ရွင္းခ်က္.. PDF Print E-mail
Written by Dhamma Viharri   
Tuesday, 22 September 2009 21:46

ဒီအခ်က္ေတြဟာ မိုးျပာဂိုဏ္းရဲ႕ ဘယ္စာအုပ္ ဘယ္ေနရာကအခ်က္ေတြလို႕ ျပထားမခံရဘူး။ စာတစ္ခုဟာ သူ႕စာစုထဲကအဓိပၸါယ္မ်ိဳး တစ္ခုတည္းခြဲထုတ္ျပတာ ခံရတဲ့အခါမွာ အနက္မွန္မေဖာ္ျပႏိုင္တတ္တာ အမ်ားသိၾကၿပီးသားပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေဟာေျပာခ်က္ထုတ္တဲ့အခါမွာ ထုတ္ျပသူက ဘယ္စာအုပ္ ဘယ္ေနရာက ေဟာေျပာခ်က္လို႕ ညႊန္ျပဖို႕လိုပါတယ္။

စာတစ္ခုရဲ႕အဓိပၸါယ္ဟာ ေရွ႕စာေနာက္စာေတြနဲ႕ကြဲေနလို႕ ဆိုလိုတဲ့အခ်က္ကို မတြန္းျပႏိုင္ရင္ ဆိုလိုခ်က္မဟုတ္တာေတြလဲ ေပၚခ်င္ေပၚေနႏိုင္တာပဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္ရင္ သတင္းပို႕တာမျဖစ္ဘဲ အတင္းပို႕တာျဖစ္သြားခံရစရာရွိတယ္။ ဗုဒၶဘာသာဟာ ျငိမ္းခ်မ္း လြတ္လပ္မႈေရွးရႈတဲ့ဘာသာပဲ။ အတင္းကိုျဖန္႕ေ၀မိတာဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာတို႕ရည္ရြယ္ခ်က္ ေပ်ာက္ပ်က္ေမွးမွိန္ရစရာ ရွိတာပဲ။

အထုတ္ျပခံရတဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ေတြဟာ ေမတၲာတံခြန္အသင္းအေနနဲ႕ နားလည္ဖို႕မေကာင္းလို႕ ထုတ္ျပလိုက္တာလဲ ျဖစ္မွာပါပဲ။ နားလည္စရာမေကာင္းတာျဖစ္တာလဲ ဟုတ္တာပဲလို႕ နားလည္ေပးရမွာပဲ။ ဒီေဟာေျပာခ်က္ေတြဟာ ျပဳလုပ္မႈနဲ႕ျဖစ္ပြားမႈရဲ႕ အတိုင္း အထြာ (ၾကိယာမတၲ)အျမင္ျဖစ္တဲ့ ကမၼဒႆန မရွိၾကသူေတြ နားလည္ဖို႕ အခက္အခဲရွိၾကမွာေတြပဲ။

အဲဒီသူေတြက လိုလားစရာ ေရွ႕ရႈရတဲ့အျမင္ဟာ ကာမဒႆနရွိသ၊ူ စိတ္မကူးဖို႕ေရွးရႈတဲ့အျမင္ ရူပဒႆနရွိသူ၊ ဘာမွမရွိရာ ေရွးရႈတဲ့အျမင္ အရူပဒႆနရွိသူေတြပဲ။ အဲဒီသူေတြက ျပဳလုပ္မႈနဲ႕ျဖစ္ပြားပံုဆိုင္ရာ ပမာဏ (ႀကိယာမတၲ) ေရွးရႈတဲ့ ကမၼဒႆနမရွိ ၾကသူေတြပဲ။

ကမၼဒႆနမရိွၾကသူေတြဆိုတာ ကံအျမင္ကြယ္ေနတာခံရသူေတြဆိုတာရဲ႕ ေနာက္အမည္တစ္မ်ိဳးပဲ။ အဲဒီသူေတြဟာ ကိုယ့္မွာ ကံအျမင္အကြယ္ခံေနရတာလဲ သတိမူမိမေနၾကပါဘူး။ သူတို႕ကံျမင္ေနၾကတယ္လို႕ ထင္ေနၾကတယ္။ ဘယ့္ေၾကာင့္ ဒီလိုထင္ေနရတာလဲဆိုရင္ ကံကို သူတို႕ ယံုၾကည္သက္၀င္ေနၾကသူေတြလို႕ ထင္ေနၾကလို႕ပါပဲ။

ကံမျမင္ဘဲ ကံကိုဘယ္လိုသက္၀င္ယံုၾကည္မလဲ ေမးစရာပဲ။ ယံုၾကည္တယ္ဆိုတာ ျမင္တယ္ဆိုတာကို အျပည့္အ၀ မျဖစ္ေပမယ့္ မွန္းဆၿပီးျဖစ္တဲ့ အျဖစ္ရဲ႕အမည္ပဲ။ ကံအမွန္ကိုမျမင္ေသးေပမယ့္ ကံအမွန္ထိေအာင္ မွန္းဆျမင္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ယံုၾကည္တာဟာ ကံျမင္ဖို႕အႀကိဳျဖစ္လို႕ လိုအပ္တဲ့အရာပဲ။ ကံအမွန္ေတြေရာက္ေအာင္ မွန္းဆႏိုင္တာမဟုတ္လို႕ ကံမဟုတ္တာကို ကံလုပ္ၿပီး မွန္းဆ ျမင္ႏိုင္တာဆိုရင္ေတာ့ ဒီယံုၾကည္တယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္တာမျဖစ္ဘဲ ယံုမွားတာအျဖစ္ခံရဖို႕ရွိတာပဲ။

ယံုမွားျဖစ္တာကို ယံုၾကည္ျဖစ္တာလုပ္မိရင္ လုပ္သူမွာ အေတာ္နစ္နာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမျဖစ္ဖို႕ ကိုယ့္ကို ကံအယံု ျဖစ္ေစသူရဲ႕ ကံအျမင္ကိုမစီစစ္ဘဲ မ်က္စိမွိတ္ၿပီးမေနဖို႕လိုတယ္။ မိဘျဖစ္ျဖစ္ ဆရာျဖစ္ျဖစ္ မစီစစ္လို႕မျဖစ္ဘူး။ သူတို႕က ငါတို႕ထက္ ဘုရားနဲ႕ပိုနီးတယ္လို႕ သူတို႕ေအာက္ကို လြယ္လြယ္ေလးနဲ႕ ေလွ်ာခ်မထိုင္မိဖို႕ေပါ့။

သူတို႕ကံျမင္ၾကသူေတြလား။ ဒီလိုမဟုတ္ရင္ ငါတို႕လိုပဲ ကံယံုၾကည္သူေတြပဲလား။ သူတို႕ကို ကံယံုၾကည္သူေစသူက ဘယ္သူလဲ။ သူဟာ ကံကိုဘယ္လိုျမင္သလဲ။ ကိုယ့္ကိုကံယံုေစတဲ့ ကံျမင္သူကို ေသခ်ာဃန မျပႏိုင္ေပမယ့္ ကံအျမင္ကေတာ့ မေမြးမီေတြကျပဳတာေတြအတိုင္း ေမြးဖြားျဖစ္ပြားေနတယ္။ မေသမီကျပဳတာေတြအတိုင္း ေသၿပီးေနာင္ေတြမွာ ျဖစ္ပြားလိမ့္မယ္လို႕ပဲ။

ကိုယ့္ကို ကံယံုေစတဲ့ကံျမင္သူကို ဘယ္သူလို႕မျပႏိုင္ေပမယ့္ အဲဒီကံအျမင္ရဲ႕ ပဘ၀ အစ ျမစ္ဖ်ားခံတာဟာ ဗုဒၶဘုရားပဲလို႕ လက္ခံေနၾကမွာပဲ။ ဗုဒၶဘုရားကို ကမၼ၀ါဒရွိသူအျဖစ္သိေနၾကလို႕ ဒီလိုလက္ခံၾကတာပဲ။ ဗုဒၶဘုရားဟာ ကမၼ၀ါဒီအစစ္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဗုဒၶဘုရားရဲ႕ကမၼ၀ါဒက ကံကိုဗုဒၶဘုရားေနာက္ကလိုက္ေနၾကသူေတြက မျမင္ႏိုင္ၾကလို႕ ကံထမ္းလာတာမျမင္ရဘူး၊ လွံထမ္းလာ တာပဲ ျမင္ရ တယ္လို႕ ေျပာၾကရတဲ့အျဖစ္ရွိတယ္။

ကံကိုဘုရားရဟႏၱာအရိယာမ်ားမွ ျမင္ႏိုင္တယ္လို႕လဲသူတို႕ကေျပာတယ္။ ဘုရားရဟႏၱာအရိယာ မဟုတ္ၾကေသးတဲ့ ဗုဒၶဘုရားရဲ႕ေနာက္လိုက္ေတြက ဘာေတြမ်ားျခားေနၾကလို႕လဲ။ ဘုရားရဟႏၱာအရိယာျဖစ္ၾကသူေတြက ကံျမင္တဲ့ကမၼဒႆန ရွိသူေတြျဖစ္ၿပီး ကံမျမင္ၾကဘဲ ကံယံုေနၾကတဲ့ ဗုဒၶဘုရားရဲ႕ေနာက္ကလိုက္ေနၾကသူေတြက ကမၼဒႆနမရွိၾကတာေတြ ျခားတာပဲ။

ကမၼဒႆနမရွိၾကသူေတြရဲ႕ ဒႆနဟာ ဘာဒႆနေတြရွိေနၾကမလဲ။ လိုလားစရာအျမင္ ကာမဒႆန၊ စိတ္မ၀င္စား စရာေတြအျမင္ ရူပဒႆန၊ ဘာမွမရွိရာအျမင္ အရူပဒႆနေတြထဲက တစ္ခုခုျဖစ္တဲ့ ဒႆနေတြ ရွိေနၾကသူေတြပဲ။

ကာမဒႆနရွိသူဟာ လိုလားစရာေတြမွာ အျမင္ေတြကရွိေတာ့ လိုလားစရာအာရံုေတြကိုျမင္ၿပီး လိုလားစိတ္ေတြ ထျြကတယ္။ လိုလားစရာအာရံုေတြကို ရရာရေၾကာင္း အေျပာအဆို အျပဳအမူ အျပအသအေနအထိုင္ေတြ လုပ္တာေၾကာင့္ လိုလားစရာရေအာင္လုပ္တဲ့ ဦးေႏွာက္ပိုင္ရွင္ျဖစ္တာပဲ။ ဒီလိုဦးေႏွာက္ရွိသူျဖစ္လို႕ လိုလားစရာအျမင္ ကာမဒႆနရွိသူျပန္ျဖစ္၊ ျဖစ္လို႕ လိုလားစရာအာရံုေတြကိုျမင္တတ္၊ ဒီလိုနဲ႕လိုလားစရာျမင္တတ္သူဟာငါပဲ၊ လိုလားရေကာင္းမွန္းသိသူဟာလဲ ငါပဲ၊ လိုလားတာကိုရေအာင္လုပ္သူလဲငါပဲ၊ လိုလားတာရသူလဲငါပဲ၊ အဲဒီသူဟာ လိုလားမႈဒႆနနဲ႕ေနတဲ့သူပဲ။

....
...

 

အက်ယ္အတြက္ ေအာက္ပါ pdf ဖိုင္ကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ယူဖတ္ပါရန္ (အမွန္သိလိုသူမ်ား ဖတ္ရႈရန္အတြက္သာ)

ေမတၲာတံခြန္အသင္းမွ ျဖန့္ေစေသာ စာကိုလည္း pdf ေျပာင္းျပီး ေဖၚျပထားပါသည္။ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ယူဖတ္ပါရန္

Attachments:
 MettaTaKun.pdf[ေမတၲာတံခြန္အသင္းမွ စြတ္စြဲခ်က္]4304 Kb
 ReplyToMt.pdf[ ]82 Kb
Last Updated on Wednesday, 23 September 2009 03:01
 
ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ၀ိစိတၲသာရဘိ၀ံသ ၏ အမွာစာ(၂၀၀၆ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္) PDF Print E-mail
Written by Dhamma Viharri   
Tuesday, 28 July 2009 01:48

' အရိယသစၥကထာ'' ဆုိတဲ့ စာအုပ္အဖြင့္တြင္ ေရးသားေသာ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ၀ိစိတၲသာရဘိ၀ံသ ၏ အမွာစာ


အကြ်ႏ္ုပ္သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အခ်ိန္တိုင္းလိုလို လူမႈေရး၊အစရွိသည့္ စိန္ေခၚမႈ စီးပြားေရး၊ႀကီးပြားေရး၊ပညာေရး၊က်န္းမာေရး ...ေတြ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ ရာေထာင္သိန္းသန္းမက အလြန္မ်ားျပားလွတဲ့ လူ႔ေဘာင္လူ႔ေလာကႀကီးထဲမွာ 'အမွန္တရားဆိုတာ ဘာပါလိမ့္၊ ဘယ္လိုဟာ အမွန္တရားျဖစ္ပါလိမ့္၊ အမွန္တရားကိုရဖို႔ ဘယ္လိုက်င့္ႀကံရမွာပါလိမ့္'နဲ႔ လိမ့္ေနေအာင္ခံၿပီး ႀကိဳးစားရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။
တရားေဟာ တရားျပေနၾကတယ္ဆိုတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြထံမွာလည္း ခ်ဥ္းကပ္ ၿပီးေတာ့ ရွာေဖြခဲ့ပါတယ္။
ထိုဆရာေတာ္ေတြ သင္ၾကားေျပာျပသည့္ နည္းအတိုင္းလည္း အားထုတ္က်င့္ႀကံခဲ့ပါတယ္။
အကြ်ႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ လည္း စာေပပရိယတ၊ိေတြကို ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား တဲ့ ဓမၼာစရိယဘြဲ႕ေတြ ရရွိ၊ၿပီးဆံုး၊တတ္ေျမာက္သည္အထိ ေလ့လာ သင္ယူၿပီး ၊ဥာဏ္မီသေလာက္ ၊ဥာဏ္အကုန္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ရွာေဖြေလ့လာခဲ့ပါတယ္။
အဲသည္ေလာက္ထိ ရွာေဖြေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း တဦး တေယာက္ကမ်ား 'အရွင္ဘုရား ေလာကရဲ႕အမွန္တရားကို သိပါၿပီ ....လား၊'လို႔ ေမးခဲ့လွ်င္၊ 'သိပါၿပီ'လို႔ ၀န္မခံရဲဘူးဗ်ာ။
ဘာျပဳလို႔၀န္မခံရဲတာလဲဆိုယင္ ကြ်ႏ္ုပ္သိထားတဲ့တရားဟာ ေလာကရဲ႕ အမွန္ တရား မဟုတ္လို႔ပါပဲ။
မွန္ပါတယ္။ 'တရားကိုျမင္လွ်င္ ဘုရားကို ျမင္တယ္၊ တရားကိုသိလွ်င္ ဘုရားကိုသိတယ္ 'လို႔ ဗုဒ၊မိန္႔ၾကားထားခဲ့ခ်က္ ရွိပါတယ္။
အခု ကြ်ႏ္ုပ္ ဘုရားကို မျမင္ဘူး၊ ဘုရားကို မသိဘူး ဆိုေတာ့ ကြ်ႏ္ုပ္ ရထားတဲ႔၊ သိထားတဲ့တရားဟာ ေလာကရဲ႕ အမွန္ တရား မဟုတ္လို႔ဘဲ ဆိုတာ နားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္ တရားကို သိထားၿပီဆိုလ်င္ စိန္ေခၚခံရမႈ၊ ၿခိမ္း ေျခာက္ခံရမႈေတြမွ လြတ္ေျမာက္ေနရမယ္။

အခု ကြ်ႏ္ုပ္မွာ ေန႔စဥ္ပဲပ္သိထားတဲ့စိန္ေခၚခံေနရ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသးတယ္ဆိုေတာ့ ကြ်ႏု္ တရားဟာ ေလာကရဲ႕အမွန္တရား မဟုတ္ေသးဘူးပဲ ဆိုတာေလာက္ ေတာ့ သိတယ္။

Last Updated on Tuesday, 22 September 2009 22:02
Read more...
 
ဗုဒၶ PDF Print E-mail
Written by Dhamma Viharri   
Sunday, 05 July 2009 03:11

အစြဲအလန္းကင္းကင္းနဲ႔ ေျပာေႀကးဆုိရင္ ဗုဒၶပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မဟာဝီရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သခင္ေယရႈပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလုံးဟာ ယေန႔ေခတ္အခါမွာသာ ေပၚေပါက္လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ အခုလုိ အဖြ႔ဲအစုေခါင္းေဆာင္၊ သီးျခားဘုံသား၊ ပုဂၢလိကအသင္းအပင္းတစ္ခုရဲ႕ အကုိးကြယ္ခံ၊ မဟာတန္ခုိးရွင္ႀကီးေတြ ျဖစ္လာမယ္မထင္ပါဘူး။ အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြတင္ျပသူ၊ လူ႔ေဘာင္ျငိမ္းခ်မ္းမႈကုိ ဦးစီးတည္ေဆာက္ေပးသူ၊ ကမၻာ့အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား အျဖစ္ျဖင့္သာ ေနရာရႀကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းမွာ သူတုိ႕ေျပာတဲ့တရားထက္ ပုဂၢဳိလ္ေရး ကုိးကြယ္မႈကုိပဲ ေရွးတန္းတင္လာသူေတြႀကာင့္ မိမိတုိ႔ သေဘာက်ရာ သေဘာက်ရာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ မိမိတုိ႔အလုိက် (ျပိဳင္ဆုိင္လုိျခင္းနဲ႔ အလြန္အားကုိးလုိျခင္းတုိ႕ေႀကာင့္) ဖူးဖူးမႈတ္ရင္းက ဘုရားေတြဟာ အလြန္ႀကီး၊ အလြန္က်ယ္၊ အလြန္ျမင့္၊ အလြန္ျမတ္ေသာပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သြားႀကျပီး လူမ်ားစု လက္လွမ္းမမီနုိင္ ျဖစ္ကုန္ႀကပံုရပါတယ္။

Last Updated on Sunday, 05 July 2009 03:19
Read more...
 
သာသနာ့ဂယက္အတြက္ အေျဖ PDF Print E-mail
Written by Dhamma Viharri   
Thursday, 09 July 2009 02:45

HTML clipboard

သာသနာ့ဂယက္အတြက္ အေျဖ       


မႏၱေလး ေရာက္လာၾကသူေတြ ထဲမွာ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို ေဖၚထုတ္ဖယ္ရွား ဖြဲ႕ၿပီး တရားစြဲမွာလို႕လဲ သိေနၾကေတာ့ နဲနဲနဲ႕ မ်ားမ်ား ဆိုသလို တုန္လႈပ္တာေတာ့ ျဖစ္ၾကတာေပါ့။ အဲဒါကို ဓမၼ၀ိဟာရီက ေျပာရပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဟာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာမွ မဟုတ္တာပဲ။ ဘာသာ၀ါဒတစ္ခုက ဘာသာ၀ါဒတစ္ခုကို တရားစြဲလို႕ ရစတမ္း မရွိေၾကာင္းေပါ့။ ဒကာ ဒကာမတို႕တေတြဟာလဲ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ေနၾကေတာ့သူမွ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ ယံုၾကည္ၾကသူ ျဖစ္လို႕ မဟာယာနဗုဒၶဘာသာရဲ႕ အယူအဆကို ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာက မႀကိဳက္ေပမယ့္ တရားစြဲလို႕ မရသလိုပါပဲလို႕ ရွင္းျပရပါတယ္။
ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဟာ ပရမတ္ကို သစၥာ ခံတဲ့ဗုဒၶဘာသာျဖစ္တယ္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဗုဒၶဘာသာဟာ ကံကို သစၥာခံတဲ့ဗုဒၶဘာသာပဲ။ ဒီဗုဒၶဘာသာႏွစ္ရပ္ဟာ မိုးနဲ႕ေျမပမာ အလြန္ေ၀းကြာတဲ့ ဘာသာ ႏွစ္ရပ္ျဖစ္တာ သိၾကရမွာပါ။

Attachments:
 Answer From Dhamma Viharri.pdf[Answer From Shin Nyana (Dhamma Viharri)]95 Kb
Last Updated on Thursday, 09 July 2009 03:18
Read more...
 
ကံခ်င္းကေတာ့ မတူပါေလ PDF Print E-mail
Written by Dhamma Viharri   
Sunday, 05 July 2009 03:13

ကံခ်င္းကေတာ့ မတူပါေလ

ကံဆိုတာ သိထားဖို႕ အလြန္ လိုအပ္ပါတယ္ .....ဘုရားပြင့္တဲ့ေခတ္တုန္းက ကံနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေျပာသူ ၂ ဦးရွိတယ္..။ ေဂါတမဗုဒၶနဲ႔ ဂ်ိန္းဘာသာေခါင္းေဆာင္ နိဂႏၲဆိုသူပဲ..။ ၂ဦးစလံုးက ကမၼ၀ါဒကို လက္ခံတယ္ဆိုထားတာကိုး..။ ဂ်ိန္းဘာသာေရး စာေပေတြ၊ သမိုင္းေၾကာင္းေတြ ေလ့လာၾကည့္ရင္ သိပ္စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတယ္..။ ဂ်ိန္းကံက ျမန္မာလူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ကို ရွင္းျပဖို႔မခက္လွဘူး..။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဗုဒၶဘာသာလို႔ အမည္ခံေနၾကသူေတြ ယူတဲ့ကံနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးကိုတူေနလို႔ပဲ..။

Last Updated on Sunday, 05 July 2009 03:18
Read more...
 


Page 1 of 3